Uppförandekod

 

Det är din garanti för att vi är en schyst leverantör.

Nedan ser du den uppförandekod vi följer.


ÅTERVINNINGSINDUSTRIERNAS UPPFÖRANDEKOD
Återvinning är navet i ett resurseffektivt samhälle. Återvinning måste ske med ansvar och kunskap.
Att anlita medlem i Återvinningsindustrierna är en kvalitetsgaranti för kunden.
Återvinningsindustrierna och dess medlemmar ska följa denna uppförandekod. Uppförandekoden gäller utan undantag för alla medlemmar.

Det är alla medlemmars ansvar att säkerställa att

  • de känner till alla tillämpliga lagar och gällande praxis
  • de uppträder korrekt mot andra och följer denna Uppförandekod

1. Uppträdande
Medlem skall stödja och respektera internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. Medlem bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och med iakttagande av god affärssed. Medlem agerar på ett sådant sätt att branschens anseende inte skadas.

2. Mutor
Medlem får inte – direkt eller indirekt – erbjuda, utlova, be om, kräva eller acceptera mutor eller andra otillbörliga förmåner för att behålla en kund, säkra en affär eller för att påverka myndighets beslut eller agerande.

3. Kartell- och konkurrenslagstiftning
Medlem ska fullständigt och i positiv anda följa de kartell- och konkurrenslagar och förordningar som gäller i de länder där medlem bedriver sin verksamhet.

4. Åtagande att inte hantera kontanter och checkar
Medlem ska kräva och försäkra sig så långt rimligt att kontanter eller checkar inte används som betalningsmedel vid inköp av avfall och återvinningsmaterial samt vid försäljning av råvaror. Medlem skall kontrollera och dokumentera vem de köper avfall och återvinningsmaterial från respektive vem de säljer till. Medlem skall försäkra sig om att samarbetspartners, leverantörer och underentreprenörer (företag som utför uppdrag åt medlem) inte heller använder kontanter eller checkar som betalningsmedel vid inköp av avfall och återvinningsmaterial samt vid försäljning av råvaror.

5. Förhållande till anställda
Medlem arbetar aktivt för en god och säker arbetsmiljö. På arbetsplatsen tolereras inte våld, hot, hotfullt beteende, trakasserier, förolämpningar och liknande. Medlem ska garantera rättvisa anställningsvillkor och möjligheter (efter lokala förhållanden) för alla personer, utan urskiljning eller diskriminering på grund av ålder, ras, hudfärg, nationalitet, religion, kön, funktionshinder eller sexuell läggning. Medlem respekterar medarbetarnas rätt att bilda och gå med i de fackföreningar de själva önskar samt att förhandla kollektivt.
Medlem accepterar inte barnarbete eller ofrivilligt arbete i sin verksamhet.

6. Förhållande till kund
Att anlita medlem i Återvinningsindustrierna är en kvalitetsgaranti för kunden. Medlem strävar efter att skapa värde för sina kunder genom att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster på den nationella och internationella marknaden. Medlem ska ge sina kunder information om Uppförandekoden och så långt möjligt eftersträva att de följer koden. Detta gäller även vid export.

7. Förhållande till andra aktörer
Medlem förväntas ställa samma höga krav på underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners som på den egna verksamheten och eftersträva att de följer Uppförandekoden. När medlem bedömer och väljer ut underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners skall förmågan att leva upp till kraven i Uppförandekoden vara ett viktigt urvalskriterium.

8. Export av avfall
Medlem tar ansvar för att export av avfall sker på ett ansvarsfullt sätt. Medlem har ett särskilt ansvar vid export av avfall till länder utanför OECD och ska förvissa sig om att mottagaren har kompetens att ta hand om avfallet och att hanteringen sköts på ett ansvarsfullt sätt, enligt nedan.

8.1 Miljöaspekter
Medlem ska alltid försäkra sig om att:
– det finns information om avfallet till mottagaren i de fall avfallet direkt eller indirekt
påverkar miljön samt att mottagaren åtar sig att följa de lagar och föreskrifter som gäller.

8.2 Tvångsarbete & Barnarbete
Medlem ska alltid verka för att:
– arbetstider och arbetsförhållanden hos mottagaren överensstämmer med lagstadgade
krav.
– mottagarens medarbetare behandlas med respekt och inte utsätts för aga eller tvång av
något slag.
– medlem köper inte produkter eller tjänster som direkt eller indirekt producerats med
barnarbete och undviker affärer med företag som bryter mot ILO:s riktlinjer för barn- och ungdomsarbete.

9. Miljö
Medlem i ÅI ska senast två år efter inträde i föreningen ha infört miljöledningssystem enligt ISO 14001, EMAS eller motsvarande.

För de medlemmar som inte är certifierade gäller att de ska ha ett tydligt åtagande att förbättra sina miljöprestanda samt utse en person som är ytterst ansvarig för miljöfrågor i företaget.

10. Åtgärder i händelse av avvikelser mot Uppförandekoden
Anmälan om beteende som avviker mot Uppförandekoden inom medlemsföretag ska lämnas till närmaste chef, eller om det finns anledning att tro att det inte får någon effekt, till personalavdelningen eller till Återvinningsindustriernas kansli. Alla anmälningar ska tas på allvar och utredas. Det får inte förekomma någon vedergällning för anmälan av avvikelser mot Uppförandekoden eller för deltagande i utredning av ett klagomål.
Anmälan om beteende som avviker mot Uppförandekoden hos annan medlem i Återvinningsindustrierna kan lämnas skriftligen till Återvinningsindustriernas kansli.

 

Varför välja Smart Recycling?

Inga dolda avgifter - Ingen hyra av kärl vid schemalagda tömningar - Alla nödvändiga tillstånd - Hög kundservice - Fossilfria transporter